ലിനക്സ് അഡ്മിനുകൾക്കുള്ള 20 ഉപയോഗപ്രദമായ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും ടൂളുകളും


ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഓരോ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഉപയോഗപ്രദമായ Linux സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നൽകും. ഒരു സിസ്റ്റം അഡ്uമിനെ അവരുടെ Linux സെർവറുകളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഉപയോഗപ്രദമായ ടൂളുകളും ഞങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു.

പട്ടിക ഇപ്രകാരമാണ്, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1. ലിനക്സ് ഉപയോക്താവും ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെന്റും

ലിനക്സ് ഉപയോക്താവും ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെന്റും സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അടിസ്ഥാനവും എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു വശമാണ്. ഒരു ഉപയോക്താവിന് ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സെർവർ പ്രോസസ്സുകളും ഫയലുകളുടെ ഉടമയും പോലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്uവെയർ സ്ഥാപനമോ ആകാം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ശരിയായ ഉപയോക്തൃ മാനേജുമെന്റ് നിർവചനം (ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, ഒരു ഉപയോക്താവ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഒരു ഉപയോക്താവിന് ആക്uസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ, അവർക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ എക്uസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം, പാസ്uവേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പാസ്uവേഡ് നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ മുതലായവ) ഒരു സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു Linux സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷിതമായ സിസ്റ്റം ആക്uസസും പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

2. Linux PAM

PAM (പ്ലഗ്ഗബിൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ മൊഡ്യൂളുകൾ) എന്നത് സിസ്റ്റം-വൈഡ് ഉപയോക്തൃ പ്രാമാണീകരണത്തിനായി ലൈബ്രറികളുടെ ശക്തവും വഴക്കമുള്ളതുമായ സ്യൂട്ടാണ്. PAM ഉപയോഗിച്ച് അയയ്uക്കുന്ന ഫംഗ്uഷനുകളുടെ ഓരോ ലൈബ്രറിയും ഒരു ഉപയോക്താവിനെ ആധികാരികമാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന് ഉപയോഗിക്കാം.

ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോക്താക്കളെ ആധികാരികമാക്കുന്നത് എന്ന് നിർവചിക്കാൻ ഇത് ഒരു Linux സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ശക്തവും മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമാണ്.

3. സെർവർ/ഹോസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫയർവാൾ

പാക്കറ്റ് ഫിൽട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എല്ലാത്തരം നെറ്റ്uവർക്ക് വിലാസവും പോർട്ട് വിവർത്തനവും, മൂന്നാം കക്ഷി വിപുലീകരണങ്ങൾക്കായുള്ള ഒന്നിലധികം ലെയറുകളുള്ള API-കളും മറ്റും നൽകുന്ന നെറ്റ്ഫിൽറ്റർ സബ്സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് Linux അയയ്ക്കുന്നു.

ഫയർവാൾഡ്, nftables (iptables-ന്റെ പിൻഗാമി) തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആധുനിക ലിനക്സ് ഫയർവാൾ സൊല്യൂഷനുകളും ഒരു ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ പുറത്തേക്കോ പോകുന്ന നെറ്റ്uവർക്ക് ട്രാഫിക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും പരിരക്ഷിക്കാനും തടയാനും പാക്കറ്റ് ഫിൽട്ടറിങ്ങിനായി ഈ സബ്സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

4. Linux SELinux

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി (എൻഎസ്എ), സെക്യൂർ എൻഹാൻസ്ഡ് ലിനക്സ് (അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കത്തിൽ സെലിനക്സ്) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു വിപുലമായ ലിനക്സ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതയാണ്.

ലിനക്സ് സെക്യൂരിറ്റി മൊഡ്യൂളുകൾ (LSM) ഉപയോഗിച്ച് ലിനക്സ് കേർണലിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഇത്. നിർബന്ധിത ആക്uസസ് കൺട്രോൾ (MAC) നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത് പരമ്പരാഗത ലിനക്uസ് ഡിസ്uക്രിഷണറി ആക്uസസ് കൺട്രോൾ (DAC) മോഡലിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു.

സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ ഉപയോക്താവിന്റെയും ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും പ്രോസസ്സിന്റെയും ഫയലിന്റെയും ആക്uസസ്സ്, ട്രാൻസിഷൻ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ഇത് നിർവ്വചിക്കുന്നു; തന്നിരിക്കുന്ന ലിനക്സ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എത്രത്തോളം കർശനമോ മൃദുമോ ആയിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ നയം ഉപയോഗിച്ച് ഈ എന്റിറ്റികളുടെ ഇടപെടലുകളെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

Fedora, CentOS-stream, Rocky Linux, AlmaLinux മുതലായ എല്ലാ RHEL-അധിഷ്uഠിത വിതരണങ്ങളിലും SELinux മുൻകൂട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്uതിരിക്കുന്നു.

5. AppArmor

SELinux-ന് സമാനമായി, AppArmor ഒരു നിർബന്ധിത ആക്സസ് കൺട്രോൾ (MAC) സുരക്ഷാ ഘടകം കൂടിയാണ്, അത് ഫലപ്രദവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ Linux ആപ്ലിക്കേഷൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനം നൽകുന്നു. Debian, Ubuntu, openSUSE തുടങ്ങിയ പല ലിനക്സ് വിതരണങ്ങളും AppArmor ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താണ് വരുന്നത്.

AppArmor ഉം SELinux ഉം തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അത് പാത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് എൻഫോഴ്uസ്uമെന്റ്, പരാതി മോഡ് പ്രൊഫൈലുകൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. വികസനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഇത് \ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ പ്രവേശനത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ തടസ്സമുണ്ട്.

6. Fail2ban

പരാജയപ്പെട്ട ലോഗിൻ ശ്രമങ്ങളും അതിലേറെയും, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് അത്തരം ഒരു IP വിലാസം നിരോധിക്കുന്നതിന് ഫയർവാൾ നിയമങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

7. മോഡ് സെക്യൂരിറ്റി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയർവാൾ (WAF)

Trustwave ന്റെ SpiderLabs വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത, ModSecurity ഒരു സ്വതന്ത്രവും ഓപ്പൺ സോഴ്uസും ശക്തവും മൾട്ടി-പ്ലാറ്റ്uഫോം WAF എഞ്ചിനും ആണ്. ഇത് Apache, NGINX, IIS എന്നീ വെബ് സെർവറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ മതിയായ സുരക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരെയും വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പർമാരെയും സഹായിക്കും, ഉദാഹരണത്തിന്, SQL കുത്തിവയ്പ്പുകൾ. ഇത് HTTP ട്രാഫിക് ഫിൽട്ടറിംഗ്, നിരീക്ഷണം, ലോഗിംഗ്, തത്സമയ വിശകലനം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, പരിശോധിക്കുക:

 • Debian/Ubuntu-ൽ Nginx-നായി ModSecurity എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം
 • ഡെബിയൻ/ഉബുണ്ടുവിൽ അപ്പാച്ചെ ഉപയോഗിച്ച് മോഡ് സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം

8. സുരക്ഷാ ലോഗുകൾ

നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സുരക്ഷയും സുരക്ഷയുമായി പ്രത്യേകമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവന്റുകളുടെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സുരക്ഷാ ലോഗുകൾ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു സെർവർ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ആക്uസസ് ചെയ്യാനുള്ള വിജയകരവും പരാജയപ്പെട്ടതുമായ ശ്രമങ്ങൾ, ഒരു IDS സജീവമാക്കൽ, ട്രിഗർ ചെയ്uത അലേർട്ടുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഈ ഇവന്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരു സിസ്റ്റം അഡ്uമിനിസ്uട്രേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായ ലോഗ് മാനേജ്uമെന്റ് ടൂളുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും സുരക്ഷാ ലോഗ് മാനേജ്uമെന്റ് മികച്ച രീതികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും വേണം.

9. ഓപ്പൺഎസ്എസ്എച്ച്

SSH നെറ്റ്uവർക്ക് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് റിമോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുൻനിര കണക്റ്റിവിറ്റി ടൂളാണ് OpenSSH. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കിടയിൽ ട്രാഫിക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നു, അങ്ങനെ സൈബർ കുറ്റവാളികളിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ OpenSSH സെർവർ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഉപയോഗപ്രദമായ ഗൈഡുകൾ ഇതാ:

 • ഓപ്പൺഎസ്എസ്എച്ച് സെർവർ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്യാം
 • 5 മികച്ച OpenSSH സെർവർ മികച്ച സുരക്ഷാ രീതികൾ
 • Linux-ൽ SSH പാസ്uവേഡ് ഇല്ലാത്ത ലോഗിൻ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം

10. ഓപ്പൺഎസ്എസ്എൽ

ഓപ്പൺഎസ്എസ്എൽ ഒരു ജനപ്രിയ, പൊതു-ഉദ്ദേശ്യ ക്രിപ്uറ്റോഗ്രഫി ലൈബ്രറിയാണ്, ഇത് സെക്യൂർ സോക്കറ്റ് ലെയറും (SSL v2/v3), ട്രാൻസ്uപോർട്ട് ലെയർ സെക്യൂരിറ്റി (TLS v1) നെറ്റ്uവർക്ക് പ്രോട്ടോക്കോളുകളും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അനുബന്ധ ക്രിപ്uറ്റോഗ്രാഫി സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ്-ലൈൻ ടൂളായി ലഭ്യമാണ്.

സ്വകാര്യ കീകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, CSR-കൾ (സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈനിംഗ് അഭ്യർത്ഥനകൾ) സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ SSL/TLS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ കാണുന്നതിനും, കൂടാതെ മറ്റു പലതിനും ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

11. ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം (IDS)

ഒരു സിസ്റ്റം അഡ്uമിനിസ്uട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന നിലയിൽ, സംശയാസ്uപദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നയ ലംഘനങ്ങളോ കണ്ടെത്തുകയും അവ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അലേർട്ടുകൾ സൃഷ്uടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ഉപകരണമോ സോഫ്റ്റ്uവെയറോ ആണ് IDS. ഭീഷണി പരിഹരിക്കാൻ.

പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഐഡിഎസ് ഉണ്ട്: ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റം നിരീക്ഷിക്കാൻ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റ് അധിഷ്ഠിത ഐഡിഎസും ഒരു മുഴുവൻ നെറ്റ്uവർക്കിനെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന നെറ്റ്uവർക്ക് അധിഷ്ഠിത ഐഡിഎസും.

എയ്uഡിയും മറ്റുള്ളവയും പോലെ ലിനക്സിനായി നിരവധി സോഫ്uറ്റ്uവെയർ അധിഷ്uഠിത ഐഡിഎസ് ഉണ്ട്.

12. ലിനക്സ് മോണിറ്ററിംഗ് ടൂളുകൾ

നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനുള്ളിലെ വിവിധ സിസ്റ്റം, സേവനങ്ങൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ, നിങ്ങൾ തത്സമയം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇത് നേടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഐസിംഗ 2-ലും മറ്റും ആണ്.

13. Linux VPN ടൂളുകൾ

ഇന്റർനെറ്റ് പോലുള്ള സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നെറ്റ്uവർക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രാഫിക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് VPN (വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്uവർക്കിന്റെ ചുരുക്കം). ഇത് പൊതു ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നെറ്റ്uവർക്കിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകുന്നു.

ക്ലൗഡിൽ ഒരു VPN വേഗത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കാൻ ഈ ഗൈഡ് പരിശോധിക്കുക: Linux-ൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം IPsec VPN സെർവർ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം

14. സിസ്റ്റവും ഡാറ്റ ബാക്കപ്പും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും

ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത ഇവന്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് നിർണായകമായ ഡാറ്റ നഷ്uടപ്പെടില്ലെന്ന് ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. റിക്കവറി ടൂളുകൾ, നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഏതെങ്കിലും വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഡാറ്റയോ സിസ്റ്റങ്ങളോ പഴയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

Linux ബാക്കപ്പ് ടൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഉപയോഗപ്രദമായ ലേഖനങ്ങൾ ഇതാ:

 • ലിനക്സ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായുള്ള 25 മികച്ച ബാക്കപ്പ് യൂട്ടിലിറ്റികൾ
 • 7 മികച്ച ഓപ്പൺ സോഴ്സ് \ലിനക്സ് സെർവറുകൾക്കായുള്ള ഡിസ്ക് ക്ലോണിംഗ്/ബാക്കപ്പ് ടൂളുകൾ
 • വിശ്രമിക്കുക-വീണ്ടെടുക്കുക - ഒരു ലിനക്സ് സിസ്റ്റം ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടെടുക്കുക
 • ക്ലോണസില്ല ഉപയോഗിച്ച് ലിനക്സ് ഡിസ്ക് എങ്ങനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാം

15. ലിനക്സ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ ടൂളുകൾ

അംഗീകൃത കക്ഷികൾക്ക് മാത്രമേ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതോ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങളിലേക്ക് ആക്uസസ് ഉള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഡാറ്റാ പരിരക്ഷയിലെ ഒരു പ്രധാന സുരക്ഷാ സാങ്കേതികതയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ. സുരക്ഷയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ലിനക്സ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായി ധാരാളം ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ ടൂളുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടെത്തും.

16. ലിനിസ് - സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റ് ടൂൾ

ലിനിസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര, ഓപ്പൺ സോഴ്uസ്, ഫ്ലെക്uസിബിൾ, ജനപ്രിയ ഹോസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ്, വൾനറബിലിറ്റി സ്കാനിംഗ്, അസസ്uമെന്റ് ടൂൾ ആണ്. ഇത് ലിനക്സ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും മാക് ഒഎസ് എക്സ് പോലുള്ള യുണിക്സ് പോലുള്ള മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

17. Nmap - നെറ്റ്uവർക്ക് സ്കാനർ

Nmap (നെറ്റ്uവർക്ക് മാപ്പർ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കം) നെറ്റ്uവർക്ക് പര്യവേക്ഷണത്തിനോ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിങ്ങിനോ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും സൗജന്യവും ഓപ്പൺ സോഴ്uസ്, ഫീച്ചർ സമ്പന്നവുമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണമാണ്. ഇത് ക്രോസ്-പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, അതിനാൽ ഇത് Linux, Windows, Mac OS X എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

18. വയർഷാർക്ക്

Wireshark പൂർണ്ണമായും ഫീച്ചർ ചെയ്തതും ശക്തവുമായ ഒരു നെറ്റ്uവർക്ക് പാക്കറ്റ് അനലൈസറാണ്, ഇത് പിന്നീട്/ഓഫ്uലൈൻ വിശകലനത്തിനായി സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാക്കറ്റുകളുടെ തത്സമയ ക്യാപ്uചർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ഇത് ക്രോസ്-പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ് കൂടാതെ ലിനക്സ് അധിഷ്ഠിത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, മാക് ഒഎസ്എക്സ്, വിൻഡോസ് എന്നിവ പോലുള്ള യുണിക്സ് പോലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

19. നിക്ടോ

അറിയപ്പെടുന്ന കേടുപാടുകൾക്കും തെറ്റായ കോൺഫിഗറേഷനും ഒരു വെബ്uസൈറ്റ്/ആപ്ലിക്കേഷൻ, വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റ്, വെബ് സെർവർ എന്നിവ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ, ഓപ്പൺ സോഴ്uസ് വെബ് സ്കാനറാണ് നിക്റ്റോ.

ഏതെങ്കിലും പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത വെബ് സെർവറുകളും സോഫ്റ്റ്വെയറും തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് ശ്രമിക്കുന്നു.

20. ലിനക്സ് അപ്ഡേറ്റ്

അവസാനമായി പക്ഷേ, ഒരു സിസ്റ്റം അഡ്uമിനിസ്uട്രേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ സുരക്ഷാ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത പാക്കേജുകളിലേക്കും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്കും പതിവായി സോഫ്uറ്റ്uവെയർ അപ്uഡേറ്റുകൾ നടത്തണം.

$ sudo apt update     [On Debian, Ubuntu and Mint]
$ sudo yum update     [On RHEL/CentOS/Fedora and Rocky Linux/AlmaLinux]
$ sudo emerge --sync   [On Gentoo Linux]
sudo pacman -Syu     [On Arch Linux]
$ sudo zypper update   [On OpenSUSE]  

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രമാത്രം. ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിലും ചെറുതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ചുവടെയുള്ള ഫീഡ്uബാക്ക് ഫോം വഴി ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാർക്ക് അറിയാൻ അർഹമായ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടുക.