പവർലൈൻ - വിം എഡിറ്ററിലേക്കും ബാഷ് ടെർമിനലിലേക്കും ശക്തമായ സ്റ്റാറ്റസ്ലൈനുകളും പ്രോംപ്റ്റുകളും ചേർക്കുന്നു


Vim എഡിറ്ററിനായുള്ള ഒരു മികച്ച സ്റ്റാറ്റസ്uലൈൻ പ്ലഗിൻ ആണ് Powerline, ഇത് പൈത്തണിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, കൂടാതെ ബാഷ്, zsh, tmux തുടങ്ങി നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി സ്റ്റാറ്റസ്ലൈനുകളും പ്രോംപ്റ്റുകളും നൽകുന്നു.

 1. ഇത് പൈത്തണിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അത് അതിനെ വിപുലീകരിക്കാവുന്നതും ഫീച്ചർ സമ്പന്നവുമാക്കുന്നു.
 2. പൈത്തൺ 2.6+, പൈത്തൺ 3 എന്നിവയ്uക്കൊപ്പം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥിരതയുള്ളതും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമായ കോഡ് ബേസ്.
 3. നിരവധി ലിനക്സ് യൂട്ടിലിറ്റികളിലും ടൂളുകളിലും ഇത് പ്രോംപ്റ്റുകളെയും സ്റ്റാറ്റസ്ലൈനിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
 4. ഇതിന് JSON ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ച കോൺഫിഗറേഷനുകളും ഡെക്കറേറ്റർ നിറങ്ങളും ഉണ്ട്.
 5. ഇതിലും മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്ന ഡെമൺ പിന്തുണയോടെ വേഗതയേറിയതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, Powerline, Powerline ഫോണ്ടുകൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും RedHat, Debian അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ Bash, Vim എന്നിവയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം.

ഘട്ടം 1: പവർലൈനിനായുള്ള പൊതുവായ ആവശ്യകതകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു

മറ്റ് ചില ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രോജക്റ്റുകളുമായുള്ള ഒരു പേരിടൽ വൈരുദ്ധ്യം കാരണം, പവർലൈൻ പ്രോഗ്രാം PyPI (പൈത്തൺ പാക്കേജ് ഇൻഡക്സ്) എന്ന പേരിൽ പവർലൈൻ-സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന പേരിൽ ലഭ്യമാണ്.

PyPI-ൽ നിന്ന് പാക്കേജുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഒരു 'pip' (പൈത്തൺ പാക്കേജുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാക്കേജ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ) ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, ആദ്യം നമ്മുടെ Linux സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ pip ടൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.

# apt-get install python-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Recommended packages:
 python-dev-all python-wheel
The following NEW packages will be installed:
 python-pip
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 533 not upgraded.
Need to get 97.2 kB of archives.
After this operation, 477 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe python-pip all 1.5.4-1ubuntu3 [97.2 kB]
Fetched 97.2 kB in 1s (73.0 kB/s)   
Selecting previously unselected package python-pip.
(Reading database ... 216258 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python-pip_1.5.4-1ubuntu3_all.deb ...
Unpacking python-pip (1.5.4-1ubuntu3) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Setting up python-pip (1.5.4-1ubuntu3) ...

ഫെഡോറ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം എപൽ-റിപ്പോസിറ്ററി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പിപ്പ് പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

# yum install python-pip     
# dnf install python-pip           [On Fedora 22+ versions]      
Installing:
 python-pip     noarch     7.1.0-1.el7       epel     1.5 M

Transaction Summary
=================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 6.6 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
python-pip-7.1.0-1.el7.noarch.rpm             | 1.5 MB 00:00:01   
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : python-pip-7.1.0-1.el7.noarch                 1/1 
 Verifying : python-pip-7.1.0-1.el7.noarch                 1/1 

Installed:
 python-pip.noarch 0:7.1.0-1.el7                        

Complete!

ഘട്ടം 2: ലിനക്സിൽ പവർലൈൻ ടൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു

Git റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്ന് Powerline ഏറ്റവും പുതിയ വികസന പതിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണിത്. ഇതിനായി, Git-ൽ നിന്ന് പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ git പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം.

# apt-get install git
# yum install git
# dnf install git

അടുത്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ pip കമാൻഡിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് Powerline ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.

# pip install git+git://github.com/Lokaltog/powerline
 Cloning git://github.com/Lokaltog/powerline to /tmp/pip-WAlznH-build
 Running setup.py (path:/tmp/pip-WAlznH-build/setup.py) egg_info for package from git+git://github.com/Lokaltog/powerline
  
  warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory 'powerline/bindings'
  warning: no previously-included files matching '*.pyo' found under directory 'powerline/bindings'
Installing collected packages: powerline-status
 Found existing installation: powerline-status 2.2
  Uninstalling powerline-status:
   Successfully uninstalled powerline-status
 Running setup.py install for powerline-status
  
  warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory 'powerline/bindings'
  warning: no previously-included files matching '*.pyo' found under directory 'powerline/bindings'
  changing mode of build/scripts-2.7/powerline-lint from 644 to 755
  changing mode of build/scripts-2.7/powerline-daemon from 644 to 755
  changing mode of build/scripts-2.7/powerline-render from 644 to 755
  changing mode of build/scripts-2.7/powerline-config from 644 to 755
  changing mode of /usr/local/bin/powerline-config to 755
  changing mode of /usr/local/bin/powerline-lint to 755
  changing mode of /usr/local/bin/powerline-render to 755
  changing mode of /usr/local/bin/powerline-daemon to 755
Successfully installed powerline-status
Cleaning up...

ഘട്ടം 3: ലിനക്സിൽ പവർലൈൻ ഫോണ്ടുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു

ഡെവലപ്പർമാർക്കായി പ്രത്യേക ആരോ ഇഫക്റ്റും ചിഹ്നങ്ങളും കാണിക്കാൻ Powerline പ്രത്യേക ഗ്ലിഫുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിനായി, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഒരു ചിഹ്ന ഫോണ്ടോ പാച്ച് ചെയ്ത ഫോണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം.

ഇനിപ്പറയുന്ന wget കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചിഹ്ന ഫോണ്ടിന്റെയും fontconfig കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയലിന്റെയും ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

# wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/font/PowerlineSymbols.otf
# wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/font/10-powerline-symbols.conf

തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണ്ട് ഡയറക്uടറി, /usr/share/fonts/ അല്ലെങ്കിൽ /usr/local/share/fonts എന്നതിലേക്ക് ഫോണ്ട് നീക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് xset q കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാധുവായ ഫോണ്ട് പാത്തുകൾ ലഭിക്കും. .

# mv PowerlineSymbols.otf /usr/share/fonts/

അടുത്തതായി, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോണ്ട് കാഷെ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

# fc-cache -vf /usr/share/fonts/

ഇപ്പോൾ fontconfig ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

# mv 10-powerline-symbols.conf /etc/fonts/conf.d/

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇഷ്uടാനുസൃത ചിഹ്നങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനായി എല്ലാ ടെർമിനൽ സെഷനുകളും അടച്ച് X വിൻഡോ പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

ഘട്ടം 4: ബാഷ് ഷെല്ലിനും വിം സ്റ്റാറ്റസ്uലൈനുകൾക്കുമായി പവർലൈൻ സജ്ജീകരിക്കുന്നു

ഈ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ബാഷ് ഷെല്ലിനും വിം എഡിറ്ററിനും വേണ്ടി പവർലൈൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ~/.bashrc ഫയലിലേക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വരി ചേർത്ത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ടെർമിനൽ 256color സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

export TERM=”screen-256color” 

ഡിഫോൾട്ടായി ബാഷ് ഷെല്ലിൽ Powerline പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ~/.bashrc ഫയലിലേക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന സ്uനിപ്പെറ്റ് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

താഴെ പറയുന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പവർലൈനിന്റെ സ്ഥാനം നേടുക.

# pip show powerline-status

Name: powerline-status
Version: 2.2.dev9999-git.aa33599e3fb363ab7f2744ce95b7c6465eef7f08
Location: /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requires: 

പവർലൈനിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം താഴെയുള്ള ലൈനിലെ സ്ഥാനം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

powerline-daemon -q
POWERLINE_BASH_CONTINUATION=1
POWERLINE_BASH_SELECT=1
. /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/powerline/bindings/bash/powerline.sh

ഇപ്പോൾ ലോഗ്ഔട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പവർലൈൻ പ്രതിമകൾ നിങ്ങൾ കാണും.

വ്യത്യസ്uത ഡയറക്uടറികൾ മാറ്റുകയോ മാറുകയോ ചെയ്uത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് \ബ്രെഡ്ക്രംബ് പ്രോംപ്uറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത പശ്ചാത്തല ജോലികൾ കാണാനും കഴിയും കൂടാതെ ഒരു റിമോട്ട് ലിനക്സ് മെഷീനിൽ പവർലൈൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ SSH വഴി കണക്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോംപ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ്നാമം ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനാകും.

vim നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഡിറ്ററാണെങ്കിൽ, ഭാഗ്യവശാൽ vim-നും ശക്തമായ ഒരു പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്. ഈ പ്ലഗിൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ, ~/.vimrc ഫയലിലേക്ക് ഈ വരികൾ ചേർക്കുക.

set rtp+=/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/powerline/bindings/vim/
set laststatus=2
set t_Co=256

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിം സമാരംഭിക്കാനും സ്പിഫി പുതിയ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ കാണാനും കഴിയും:

സംഗ്രഹം

നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ വർണ്ണാഭമായതും മനോഹരവുമായ സ്റ്റാറ്റസ്ലൈനുകളും പ്രോംപ്റ്റുകളും സജ്ജമാക്കാൻ പവർലൈൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് കോഡിംഗ് പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് നല്ലതാണ്. ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിക്കുക.